Site icon

מיגרציה אל Public Folder בסביבת Exchange 2013\2016 (סיום המיגרציה4#)

במאמרים הקודמים של מיגרציה אל Public Folder אל סביבת Exchange 2013\2016 עברנו על היכולות הקיימות, מבנה והתמקדנו בהכנה טרם ביצוע המיגרציה.
חשוב מאד מאד להדגיש את שלב המיפוי וההכנה במיגרציה ולתקן את הבעיות במידת הצורך, ללא הכנה נכונה המיגרציה עלולה להיכשל או לעבור אך לא עם הנתונים המעודכנים ועוד שלל בעיות.

בשלב המיגרציה אנו מבצעים מספר פעולות בשני הסביבות כאשר השלב האחרון בתהליך העברת הנתונים הוא ביצוע CutOver בין סביבת שרתי הדואר ומעבר מלא לסביבת Exchange 2013\2016.
במאמר הנוכחי נמשיך בשלב המיגרציה.

המשך המיגרציה

לאחר שביצענו הכנה לנתונים של Public Folder מתוך השרת הישן ויצרנו בסיסי נתונים חדשים של Public Folder בשרת החדש נתחיל סנכרון הנתונים בין שני השרתים.
בשלב זה נייצר בקשה באמצעות הפקודה הבאה:

New-PublicFolderMigrationRequest -SourceDatabase (Get-PublicFolderDatabase -Server ex14) -CSVData (Get-Content C:\PF2010\PublicFolderToMailboxMapGenerator.csv -Encoding Byte)

דגשים

לאחר שהתחלנו בנסכרון אנו צריכים לוודא שהנתונים עוברים ללא בעיה, לצורך כך נקליד את הפקודה הבאה:

Get-PublicFolderMigrationRequest | Get-PublicFolderMigrationRequestStatistics -IncludeReport | Select-Object Name, Status, SourceServer

אנו צריכים לוודא שסנכרון הנתונים מגיע לסף של 95% בכדי לבצע פעולת Cutover.

הערה: עלולים להיות מצבים בהם הדלתאות עלולות לגדול ולכן ניתן להריץ שוב את הפקודה Resume-PublicFolderMigrationRequest שוב.

סיום המיגרציה

לאחר שהגענו למצב של 95% בסנכרון הנתונים אנו צריכים להעביר את ניתוב בסיסי הנתונים של Public Folder אל השרת החדש, לצורך כך נרית את הפקודות הבאות:

Set-PublicFolderMigrationRequest -Identity \PublicFolderMigration -PreventCompletion:$false

Resume-PublicFolderMigrationRequest -Identity \PublicFolderMigration

לאחר מכן נבדוק סטטוס על ה-Public Folder עם הפקודה הבאה:

Get-OrganizationConfig | Select-Object Name, PublicFoldersLockedForMigration, Heuristics | fl

טיפ: קובץ מיגרציה של Public Folder עם כל הפקודות, קישורים לכלים הרלוונטיים, תיקון תווים מיוחדים ועוד.

להורדה

Exit mobile version