שדרוג Skype for Business 2015 בגרסת Standard

אם אתם אחראים על סביבת Lync בארגון המאמר הבא יעזור לך לבצע שדרוג מגרסת Lync 2013 Standard אל גרסת Skype for Business Standard.

כאשר אנו מתכננים מעבר אל סביבת Skype for Business בגרסת Standard עומדות בפנינו שני אפשרויות:

הדרך הראשונה והמוכרת יותר היא מיגרציה Side by Side המאפשרת מעבר מגרסת Lync 2010 או Lync 2013 אל Skype for Business, במיגרציה Side by Side אנו יוצרים pool נוסף בצד, מכינים את הסביבה הנוספת ולאחריה אנו יכולים להעביר משתמשים.
למיגרציה זאת ישנם מספר יתרונות בין היתר: בדיקת התקנים שעמם אנו משתמשים מול Lync, ביצוע פילוט על משתמשים מסוימים, אפשרות לחזרה לאחור במקרה של בעיה

הדרך השניה היא ביצוע מיגרציה מסוג In Place Upgrade, מיגרציה שנחשפנו אליה בגרסת Skype for Business ומאפשרת ביצוע שדרוג על הסביבה הקיימת ורק מתוך גרסת Lync 2013.
לשדרוג מסוג זה ישנם מספר יתרונות, בין היתר: אין צורך בהקמת pool נוסף, אין צורך בהקמת שרתים נוספים, השדרוג אורך זמן קצר יותר מאשר מיגרציה side by side.

הטבלה הבאה מתארת את האפשרויות העומדות בפנינו כאשר עושים מיגרציה מגרסת Lync 2010 או Lync 2013, כאשר רק מתוך גרסת Lync 2013 ניתן לבצע שדרוג מסוג In-Place Upgrade.
במידה ואתם נמצאים במצב של coexistence עם Lync 2010 ועם Lync 2013 מומלץ לבצע את סיום המיגרציה ולא להיכנס למצב של Three coexistence.

image

תהליך ודגשים בשדרוג

כאשר מיישמים ומבצעים שדרוג מגרסת Lync 2013 אל גרסת Skype for Business ישנה בתהליך המיגרציה מספר שלבים שצריך לבצע.
השלבים בתהליך המיגרציה נחלקים לשבלים הבאים:

1. התקנת דרישות סף
2. שדרוג הטופולוגיה ושדרוג בסיסי הנתונים
3. עצירה של Lync 2013 Services במצב מסוים
4. התקנה של Skype for Business
5. הפעלה של Skype for Business Services

התהליך הוא אכן פשוט כמו שנראה אך חשוב לשים לב לדגשים מסוימים בתהליך בכדי להימנע מסיום תהליך שדרוג לא תקין.

דגשים בשדרוג

לפני ובמהלך השדרוג אנו נדרשים לשים לב למספר פרטים אשר יכולים למנוע בעיות בשדרוג ולעבור את תהליך השדרוג בצורה פשוטה.

הכנות ודרישות סף – חובה לבצע את כל העדכונים הרשומים כדרישות סף כולל ביצוע עדכונים אחרונים ברמת מערכת הפעלה.
שלבים בתהליך – אין לבצע עצירה של Lync 2013 Services לפני סיום השלב השלישי, במידה ומבצעים עצירה של Lync 2013 Services לפני כן עלולה להיות בעיה בעדכון בסיסי הנתונים
גיבוי – ביצוע גיבויים מלאים ברמת שרת, בסיסי נתונים, הגדרות קונפיגורציה וכן הגדרות מיוחדות שיש בשרת
Pool – במידה וישנם מספר pool מומלץ לבצע את העדכון על כל pool
Kerberos – במידה וישנו שימוש בהגדרות Kerberos לאחר השדרוג יש להגדיר Kerberos מחדש
Pair – במידה וקיים pair בין שרתי Lync 2013 אין לבטל את ההגדרה
LRS – במידה וקיימת הגדרת LRS יש להסיר טרם השדרוג

איך מבצעים שדרוג

תהליך השדרוג צריך להיות לפי מנגנון Inside to outside, כלומר חייבים לבצע את המיגרציה לפי תפקידי שרת מסוימים, השרת הראשון Front-End לאחריו Edge, לאחריו SBS וכן הלאה.
הטבלה הבאה מתארת את סדר התקנת השדרוג מול תפקידי השרתים וכן תפקידי שרת שניתן להתקין.

image

התהליך הבא מתאר את השדרוג עם מספר נקודות נוספות בתהליך.

לפני השלב הראשון נבצע גיבוי לשרת Lync 2013 באמצעות כלי הגיבוי הקיימים בארגון וכן לפי נוהל גיבוי של שרתי Lync 2013, הגיבוי יתבצע לפי האופן הבא:

גיבוי ברמת שרת
גיבוי בסיסי נתונים
גיבוי קונפיגורציה

למאמר איך מבצעים גיבוי בשרתי Lync 2013 ניתן לבצע באמצעות המאמר הבא Lync 2013: איך מבצעים גיבוי ומה חשוב לדעת

בנוסף לכך מומלץ מאד לשמור קובץ טופולוגיה של Lync 2013 לפני ביצוע השדרוג

* מומלץ לוודא את תקינות הגיבוי טרם ביצוע המיגרציה

שלב ראשון

בדרישות סף אנו חייבים להתקין מספר עדכונים על אותם שרתים שעובדים שדרוג:

מומלץ להיות מעודכן עם גרסת Lync 2013 CU5,  בכדי לבדוק מהי גרסת השרת ניתן להריץ את הפקודה הבאה. מומלץ להיות עם build מספר 8308.815 לפחות
Gwmi -query `select * from win32_product’ | ? {$_.name -like “Microsoft Lync*”} | ft Name, Version

image

ניתן להיעזר במאמר הבא בכדי לעדכן את שרת Lync 2013 בקישור Lync 2013, איך מבצעים עדכון לשרת בגרסת Standard

עדכוני Windows Server נוספים

לשרתי Windows server 2012 R2 עדכון KB2982006
לשרתי Windows Server 2012 עדכון KB2858668
לשרתי WIndows Server 2008 עדכון KB2533623

*עדכון זה הוא חובה וללא העדכון אין אפשרות להמשיך בהתקנת Skype for Business

מקום פנוי של 32GB לפחות באותו כונן שנמצאת התקנת Lync 2013
גרסת PowerShell 3.0 קישור לעדכון
http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=34595
עדכון SP1 של SQL server 2012 קישור לעדכון http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=35579

בכדי לבצע עדכון של SP1 ומעלה ברכיב SQL Express 2012 צריך לוודא שהעדכון מבתצע על כל שלושת בסיסי הנתונים שעמם עובדים, על מנת להריץ את העדכון בצורה מהירה ניתן להריץ את הפקודה .\SQLEXPR_x64_ENU.exe /ACTION=Patch /allinstances /IAcceptSQLServerLicenseTerms

8

בסיום העדכון נוודא שגרסת רכיב SQL Express 2012 נמצאת עם עם עדכון SP1 לפחות, ניתן לבדוק עם הפקודה הבאה

Get-WmiObject –query ‘select * from win32_product’ | where {$_.name –like “Microsoft SQL*”} | ft Name, Version –AutoSize

13

מומלץ מאד לבצע עדכונים ברמת מערכת הפעלה ולוודא שהמערכת היא Up-To-Date

התקנת כלי ניהול

לאחר התקנת דרישות סף נתקין את כלי הניהול על שרת אחר או תחנת קצה אחרת שלא מותקן עליה את כלי הניהול של Lync 2013 או רכיב Core של Lync 2013.
מתוך התקנת Skype for Business נתקין את כלי הניהול כאשר הראשון הוא Deployment Wizard שמותקן בהתקנת Setup הראשוני ולאחריו נתקין את כלי הניהול הנוספים מתוך Install Administrative Tools.

image

לאחר מכן נמשיך בהתקנה של כלי הניהול

image

בסיום נוודא שמותקנים ארבעה כלי ניהול של Skype for Business

4

שלב שני

בשלב זה נוודא שכל Lync 2013 Services רצים בצורה תקינה על מנת שההגדרות הבאות יתדעכנו מול בסיסי הנתונים המקומיים.
מתוך השרת שבו התקנו את כלי הניהול של Skype for Business נבצע את הפעולות הבאות:

1. נפתח את כלי Topology Builder ונוריד טופולוגיה קיימת
image
2. לאחר מכן נבחר את הPool שאותו אנו רוצים לעדכן
image
3. נלחץ מקש ימני ונבחר באפשרות Upgrade to Skype for Business Server 2015
image
4. בחלון שיופיע נבחר באפשרות Yes בכדי לאשר את השדרוג

5. לאחר הפעולה נוכל לראות כל אותו Pool מופיע כעת בקבוצה של Skype for Business
image
6. לאחר מכן נבצע פרסום לטופולוגיה ע”י בחירה באפשרות Publish
image

בסיום פרסום הטופולוגיה חייבים לקבל מסך שהתסיים בהצלחה, במידה וישנם הודעות שגיאה צריך לוודא לפני שממשיכים בשדרוג

image

בגלל שאנו מבצעים את השדרוג בגרסת Standard צריך לבצע עדכון ידני לבסיס הנתונים

image

שלב שלישי

בשלב שלישי נפסיק Lync 2013 Services בשרת Lync 2013, את העצירה נבצע לפי הפקודה הבאה: Disable-CsComputer –Scorch

פרמטר Scorch מוודא לאחר עלית השרת ש-Lync 2013 Services לא יעלו בצורה אוטומטית לאחר אתחול השרת

image

שלב רביעי

לאחר שהכנו את הטופולוגיה נתחיל בהתקנת Skype for Business, את ההתקנה נתחיל מתוך שרת Lync 2013 ונריץ את קובץ Setup

1

2

לאחר הרצת Setup ראשוני נקבל את מסך ההתקנה של השרת, בשבל זה יתבצעו מספר פעולות בשרת Lync 2013:

בדיקה של שרידות סף
הסרה של תפקיד השרת Lync 2013
ניתוק בסיסי נתונים
התקנת תפקידי שרת של Skype for Business
התקנת SQL Express
הוספת בסיסי נתונים
התקנת תפקידי שרת Skype for Business
בדיקת תקינות התקנת Skype for Business

3

תהליך התקנת השרת אורך עד 40 דקות ותלוי מאד במשאבי השרת, בסיום צריך לקבל את סיום ההתקנה ולוודא שכל השלבים עברו בהצלחה.

5

בסיום נקבל מסך נוסף עם הוראות לגבי הפעלת Service בשרת Skype for Business Front End וכן הפעלה בשרתים נוספים

6

שלב חמישי

בשלב האחרון נוודא שהתקנת Skype for Business הסתיימה בהצלחה ולאחר מכן נריץ שני פקודות נוספות מתוך Skype for Business Management Shell.

Start-CsPool – פקודה אשר מפעילה את הpool והשרתען אשר נמצאים באותו pool, את הפקודה נריץ לפי הפרמטר הבא:

Start-CsPool –PoolFqdn “ pool fqdn”

8

Start-CsWindowsService – לאחר מכן נריץ את הפקודה הבאה בכדי להפעיל service בשרתים שאינם שרתי Front End (במידה וישנם כאלה)

שדרוג Skype for Business 2015 בגרסת Standard

אם אתם אחראים על סביבת Lync בארגון המאמר הבא יעזור לך לבצע שדרוג מגרסת Lync 2013 Standard אל גרסת Skype for Business Standard.

כאשר אנו מתכננים מעבר אל סביבת Skype for Business בגרסת Standard עומדות בפנינו שני אפשרויות:

הדרך הראשונה והמוכרת יותר היא מיגרציה Side by Side המאפשרת מעבר מגרסת Lync 2010 או Lync 2013 אל Skype for Business, במיגרציה Side by Side אנו יוצרים pool נוסף בצד, מכינים את הסביבה הנוספת ולאחריה אנו יכולים להעביר משתמשים.
למיגרציה זאת ישנם מספר יתרונות בין היתר: בדיקת התקנים שעמם אנו משתמשים מול Lync, ביצוע פילוט על משתמשים מסוימים, אפשרות לחזרה לאחור במקרה של בעיה

הדרך השניה היא ביצוע מיגרציה מסוג In Place Upgrade, מיגרציה שנחשפנו אליה בגרסת Skype for Business ומאפשרת ביצוע שדרוג על הסביבה הקיימת ורק מתוך גרסת Lync 2013.
לשדרוג מסוג זה ישנם מספר יתרונות, בין היתר: אין צורך בהקמת pool נוסף, אין צורך בהקמת שרתים נוספים, השדרוג אורך זמן קצר יותר מאשר מיגרציה side by side.

הטבלה הבאה מתארת את האפשרויות העומדות בפנינו כאשר עושים מיגרציה מגרסת Lync 2010 או Lync 2013, כאשר רק מתוך גרסת Lync 2013 ניתן לבצע שדרוג מסוג In-Place Upgrade.
במידה ואתם נמצאים במצב של coexistence עם Lync 2010 ועם Lync 2013 מומלץ לבצע את סיום המיגרציה ולא להיכנס למצב של Three coexistence.

image

תהליך ודגשים בשדרוג

כאשר מיישמים ומבצעים שדרוג מגרסת Lync 2013 אל גרסת Skype for Business ישנה בתהליך המיגרציה מספר שלבים שצריך לבצע.
השלבים בתהליך המיגרציה נחלקים לשבלים הבאים:

1. התקנת דרישות סף
2. שדרוג הטופולוגיה ושדרוג בסיסי הנתונים
3. עצירה של Lync 2013 Services במצב מסוים
4. התקנה של Skype for Business
5. הפעלה של Skype for Business Services

התהליך הוא אכן פשוט כמו שנראה אך חשוב לשים לב לדגשים מסוימים בתהליך בכדי להימנע מסיום תהליך שדרוג לא תקין.

דגשים בשדרוג

לפני ובמהלך השדרוג אנו נדרשים לשים לב למספר פרטים אשר יכולים למנוע בעיות בשדרוג ולעבור את תהליך השדרוג בצורה פשוטה.

הכנות ודרישות סף – חובה לבצע את כל העדכונים הרשומים כדרישות סף כולל ביצוע עדכונים אחרונים ברמת מערכת הפעלה.
שלבים בתהליך – אין לבצע עצירה של Lync 2013 Services לפני סיום השלב השלישי, במידה ומבצעים עצירה של Lync 2013 Services לפני כן עלולה להיות בעיה בעדכון בסיסי הנתונים
גיבוי – ביצוע גיבויים מלאים ברמת שרת, בסיסי נתונים, הגדרות קונפיגורציה וכן הגדרות מיוחדות שיש בשרת
Pool – במידה וישנם מספר pool מומלץ לבצע את העדכון על כל pool
Kerberos – במידה וישנו שימוש בהגדרות Kerberos לאחר השדרוג יש להגדיר Kerberos מחדש
Pair – במידה וקיים pair בין שרתי Lync 2013 אין לבטל את ההגדרה
LRS – במידה וקיימת הגדרת LRS יש להסיר טרם השדרוג

איך מבצעים שדרוג

תהליך השדרוג צריך להיות לפי מנגנון Inside to outside, כלומר חייבים לבצע את המיגרציה לפי תפקידי שרת מסוימים, השרת הראשון Front-End לאחריו Edge, לאחריו SBS וכן הלאה.
הטבלה הבאה מתארת את סדר התקנת השדרוג מול תפקידי השרתים וכן תפקידי שרת שניתן להתקין.

image

התהליך הבא מתאר את השדרוג עם מספר נקודות נוספות בתהליך.

לפני השלב הראשון נבצע גיבוי לשרת Lync 2013 באמצעות כלי הגיבוי הקיימים בארגון וכן לפי נוהל גיבוי של שרתי Lync 2013, הגיבוי יתבצע לפי האופן הבא:

גיבוי ברמת שרת
גיבוי בסיסי נתונים
גיבוי קונפיגורציה

למאמר איך מבצעים גיבוי בשרתי Lync 2013 ניתן לבצע באמצעות המאמר הבא Lync 2013: איך מבצעים גיבוי ומה חשוב לדעת

בנוסף לכך מומלץ מאד לשמור קובץ טופולוגיה של Lync 2013 לפני ביצוע השדרוג

* מומלץ לוודא את תקינות הגיבוי טרם ביצוע המיגרציה

שלב ראשון

בדרישות סף אנו חייבים להתקין מספר עדכונים על אותם שרתים שעובדים שדרוג:

מומלץ להיות מעודכן עם גרסת Lync 2013 CU5,  בכדי לבדוק מהי גרסת השרת ניתן להריץ את הפקודה הבאה. מומלץ להיות עם build מספר 8308.815 לפחות
Gwmi -query `select * from win32_product’ | ? {$_.name -like “Microsoft Lync*”} | ft Name, Version

image

ניתן להיעזר במאמר הבא בכדי לעדכן את שרת Lync 2013 בקישור Lync 2013, איך מבצעים עדכון לשרת בגרסת Standard

עדכוני Windows Server נוספים

לשרתי Windows server 2012 R2 עדכון KB2982006
לשרתי Windows Server 2012 עדכון KB2858668
לשרתי WIndows Server 2008 עדכון KB2533623

*עדכון זה הוא חובה וללא העדכון אין אפשרות להמשיך בהתקנת Skype for Business

מקום פנוי של 32GB לפחות באותו כונן שנמצאת התקנת Lync 2013
גרסת PowerShell 3.0 קישור לעדכון
http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=34595
עדכון SP1 של SQL server 2012 קישור לעדכון http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=35579

בכדי לבצע עדכון של SP1 ומעלה ברכיב SQL Express 2012 צריך לוודא שהעדכון מבתצע על כל שלושת בסיסי הנתונים שעמם עובדים, על מנת להריץ את העדכון בצורה מהירה ניתן להריץ את הפקודה .\SQLEXPR_x64_ENU.exe /ACTION=Patch /allinstances /IAcceptSQLServerLicenseTerms

8

בסיום העדכון נוודא שגרסת רכיב SQL Express 2012 נמצאת עם עם עדכון SP1 לפחות, ניתן לבדוק עם הפקודה הבאה

Get-WmiObject –query ‘select * from win32_product’ | where {$_.name –like “Microsoft SQL*”} | ft Name, Version –AutoSize

13

מומלץ מאד לבצע עדכונים ברמת מערכת הפעלה ולוודא שהמערכת היא Up-To-Date

התקנת כלי ניהול

לאחר התקנת דרישות סף נתקין את כלי הניהול על שרת אחר או תחנת קצה אחרת שלא מותקן עליה את כלי הניהול של Lync 2013 או רכיב Core של Lync 2013.
מתוך התקנת Skype for Business נתקין את כלי הניהול כאשר הראשון הוא Deployment Wizard שמותקן בהתקנת Setup הראשוני ולאחריו נתקין את כלי הניהול הנוספים מתוך Install Administrative Tools.

image

לאחר מכן נמשיך בהתקנה של כלי הניהול

image

בסיום נוודא שמותקנים ארבעה כלי ניהול של Skype for Business

4

שלב שני

בשלב זה נוודא שכל Lync 2013 Services רצים בצורה תקינה על מנת שההגדרות הבאות יתדעכנו מול בסיסי הנתונים המקומיים.
מתוך השרת שבו התקנו את כלי הניהול של Skype for Business נבצע את הפעולות הבאות:

1. נפתח את כלי Topology Builder ונוריד טופולוגיה קיימת
image
2. לאחר מכן נבחר את הPool שאותו אנו רוצים לעדכן
image
3. נלחץ מקש ימני ונבחר באפשרות Upgrade to Skype for Business Server 2015
image
4. בחלון שיופיע נבחר באפשרות Yes בכדי לאשר את השדרוג

5. לאחר הפעולה נוכל לראות כל אותו Pool מופיע כעת בקבוצה של Skype for Business
image
6. לאחר מכן נבצע פרסום לטופולוגיה ע”י בחירה באפשרות Publish
image

בסיום פרסום הטופולוגיה חייבים לקבל מסך שהתסיים בהצלחה, במידה וישנם הודעות שגיאה צריך לוודא לפני שממשיכים בשדרוג

image

בגלל שאנו מבצעים את השדרוג בגרסת Standard צריך לבצע עדכון ידני לבסיס הנתונים

image

שלב שלישי

בשלב שלישי נפסיק Lync 2013 Services בשרת Lync 2013, את העצירה נבצע לפי הפקודה הבאה: Disable-CsComputer –Scorch

פרמטר Scorch מוודא לאחר עלית השרת ש-Lync 2013 Services לא יעלו בצורה אוטומטית לאחר אתחול השרת

image

שלב רביעי

לאחר שהכנו את הטופולוגיה נתחיל בהתקנת Skype for Business, את ההתקנה נתחיל מתוך שרת Lync 2013 ונריץ את קובץ Setup

1

2

לאחר הרצת Setup ראשוני נקבל את מסך ההתקנה של השרת, בשבל זה יתבצעו מספר פעולות בשרת Lync 2013:

בדיקה של שרידות סף
הסרה של תפקיד השרת Lync 2013
ניתוק בסיסי נתונים
התקנת תפקידי שרת של Skype for Business
התקנת SQL Express
הוספת בסיסי נתונים
התקנת תפקידי שרת Skype for Business
בדיקת תקינות התקנת Skype for Business

3

תהליך התקנת השרת אורך עד 40 דקות ותלוי מאד במשאבי השרת, בסיום צריך לקבל את סיום ההתקנה ולוודא שכל השלבים עברו בהצלחה.

5

בסיום נקבל מסך נוסף עם הוראות לגבי הפעלת Service בשרת Skype for Business Front End וכן הפעלה בשרתים נוספים

6

שלב חמישי

בשלב האחרון נוודא שהתקנת Skype for Business הסתיימה בהצלחה ולאחר מכן נריץ שני פקודות נוספות מתוך Skype for Business Management Shell.

Start-CsPool – פקודה אשר מפעילה את הpool והשרתען אשר נמצאים באותו pool, את הפקודה נריץ לפי הפרמטר הבא:

Start-CsPool –PoolFqdn “ pool fqdn”

8

Start-CsWindowsService – לאחר מכן נריץ את הפקודה הבאה בכדי להפעיל service בשרתים שאינם שרתי Front End (במידה וישנם כאלה)

You may also like...

השאר תגובה