Tagged: Public Folder

מיגרציה אל Public Folder בסביבת Exchange 2013\2016 (סיום המיגרציה4#) 0

מיגרציה אל Public Folder בסביבת Exchange 2013\2016 (סיום המיגרציה4#)

במאמרים הקודמים של מיגרציה אל Public Folder אל סביבת Exchange 2013\2016 עברנו על היכולות הקיימות, מבנה והתמקדנו בהכנה טרם ביצוע המיגרציה.חשוב מאד מאד להדגיש את שלב המיפוי וההכנה במיגרציה ולתקן את הבעיות במידת הצורך,...